تماشا کنید: قمر مشتری بیش از کره‌ی زمین آب دارد

قمر مشتری بیش از کره‌ی زمین آب دارد

بیش از ۷۵ درصد از سطح کره‌ی زمین با آب پوشیده شده است؛ اما یافته‌های دانشمندان نشان از این دارد که میزان‌ آب در سطح قمر مشتری بیش از زمین است. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت