گونه‌ای جدید از برنج دوستدار محیط زیست

برنج دوستدار محیط زیست

جمعیت روبه فزونی جهان هم اکنون با مشکلی بزرگ برای تامین غذای خود مواجه است. در یک سو ما نیاز به برنج بیشتری برای تامین غذای جمعیت خود داریم و از سوی دیگر کنترل گازهای گلخانه‌‌‌‌‌ای همچون متان و تغییرات دمایی زمین به مشکلی بزرگ برای کل کره‌‌‌‌‌ی زمین تبدیل شده است. این مشکل پارادوکس بزرگی را پیش روی بشرت نهاده است اما گویا گروهی از دانشمندان در دپارتمان انرژی ایالات متحده‌‌‌‌‌ی آمریکا با بهره گیری از مهندسی ژنتیک توانستهبرنجی را تولید کند که تنها دانه‌‌‌‌‌های بیشتری را به دست می‌‌‌دهد، بلکه هیچ متانی را نیز تولید نمی‌‌‌کند.

اخبار – زومیت – زومیت