دولت با آگاهی و تیزبینی فضای پساتحریم را مدیریت کند

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در خصوص شرایط پس از تحریم برای شرکت های فعال در حوزه ICT گفت: شرایط کسب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات