رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب در نخستین روز کارگاه آموزشی حاکمیت اینترنت

نخستین کارگاه آموزشی حاکمیت اینترنت، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با همکاری مرکز آموزش توسعه فاوا اسیا و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات