برای ادامه‌ی استفاده از ایستگاه ماهواره‌ای اسدباد برنامه‌ای تدوین و اجرا می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به مرکز ماهواره اسدآباد، افزود: در زمانی که ارتباطات بین الملل از طری… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات