انسان‌های برنده یا بازنده از چه کلماتی در طول زندگی استفاده می‌کنند؟

انسان‌های برنده یا بازنده از چه کلماتی در طول زندگی استفاده می‌کنند؟

کلماتی که ما در طول روز استفاده می‌کنیم، نه‌تنها گویای احساسات و تفرکات ما است، بلکه تعیین کننده‌ی خط مشی فکری و احساسمان نیز هست. با دسته‌بندی افراد به دو گروه بازنده‌ها و برنده‌ها، کلمات مورد استفاده توسط این افراد را نیز می‌توان به دو دسته‌ی تقسیم کرد؛ بر این اساس، شما جزو کدام گروه هستید؟

اخبار – زومیت – زومیت