نسخه‌ی وزارت ارتباطات برای توسعه‌ی مخابرات، تعدیل نیروها به جای افزایش تعرفه‌هاست؟!

در یادداشت وارده به سیتنا آمده است: "بهانه نگارش این یاداشت، صحبت های مهندس صمدیانی عضو هیات علمی دانشکده… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات