فرصتی که برخی کاربران مبتدی اینترنت را میلیونر می‌کند

اگر شماهم به داشتن حساب های میلیاردی فکر می کنید بد نیست کمی هم روی فضای مجازی و بخصوص ویدئوهای یویتویوب…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات