تعامل معقول میان دغدغه‌های فرهنگی و تربیتی با فناوری‌های جدید ضروری است

دکتر ابوالحسن فیروزآبادی در اولین نشست شورای برنامه‌ریزی ICT:
اولین نشست شورای برنامه‌ریزی ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان مختلف بخش‌های اجرایی کشور در محل…

سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات