تماشا کنید: پرواز با لباس بالدار از میان شیار صخره‌ای با پهنای کمتر از ۳ متر

تماشا کنید: پرواز با لباس بالدار از میان شیار صخره‌ای با پهنای کمتر از 3 متر

پرواز از ارتفاع با استفاده از لباس‌های مخصوصی که ساختاری شبیه به بدن پرندگان دارند، چندان جدید نیست و تاکنون نیز افراد بسیاری اقدام به این کار کرده‌اند. حال فردی با استفاده از چنین لباسی، از میان شیار صخره‌ای که پهنایی کمتر از ۳ متر دارد، عبور کرده است.

اخبار – زومیت – زومیت