دومین دو سالانه عکس "تامین اجتماعی در یک نگاه" برگزار می شود

دومین دوسالانه عکس "تامین اجتماعی در یک نگاه" با محوریت فعالیت های سازمان تامین اجتماعی برگزار می شو… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات