تصویب برنامه ملی دانشنامه‌های برخط در مرکز ملی فضای مجازی

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور برنامه ملی دانشنامه های برخط را بر اساس مصوبه جلسه ه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات