تماشا کنید: ماموریت روبات سوسکی

تماشا کنید: ماموریت روبات سوسکی

البته در طبیعت هرگز شاهد سواری گرفتن یک پرنده از یک سوسک و سپس برخاستنش از پشت آن نخواهید بود اما در دنیای زیست روباتیک چنین چیزی ممکن خواهد بود. روبات سوسکی که پیش از این با آن آشنا شدید این بار مسئول حمل یک پرنده به موقعیت حمله شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت