​اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای وصول طلب ۹۰ هزار میلیارد تومانی از دولت!

در سال ٨٠ حدود ١٧ درصد از بازار دارویی کشور در اختیار واردات بود و نزدیک به ٨٣ درصد از سهم بازار در اختیار شرک… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات