پروژه ایرانی «شبکه علم الکترونیکی» در ژنو معرفی شد

نشست «پژوهش و علم الکترونیکی در جامعه اطلاعاتی؛ به مثابه عوامل کلیدی توسعه پایدار» همزمان با فروم ۲۰۱۵ WSIS ،… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات