حمایت از حضور اساتید مقیم خارج از کشور در نشست‌های علمی ایران

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی، بخشی از هزینه صاحبنظران و اساتید مقیم خارج از کشور جهت شرکت در… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات