آغاز تعاملات دوجانبه سازمان نصر کشور با سندیکای صنعت مخابرات ایران

ناصر علی سعادت رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفتگو با فرامرز رستگار رئیس هیات مدیره سندیکای ص… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات