محجوب: رویکرد مجلس بازگرداندن بخش های حاکمیتی مخابرات است

با توجه به تبعاتی که در پی واگذاری نادرست مخابرات اتفاق افتاده است، در حال حاضر این آمادگی در مجلس وجود دارد ک… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات