تدوین سند راهبردی و نقشه راه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

پروژه تدوین سند راهبردی و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد. به گزارش ایسنا، این پروژه با هدف ساماندهی به فعالیتهای سازمان بر اساس یک رویکرد کلان نگر و پرهیز از اجرائیات روزانه در پژوهشکده سیاستگذاری و مدیریت راهبردی فاوا انجام شده است.

بنا بر این گزارش، پروژه مذکور در فازهای شناخت وضعیت مقررات گذاری، تحلیل وضعیت و ارائه وضع مطلوب و نهایتا ارائه راهبردها و نقشه راه عملیاتی سازمان تنظیم مقررات تهیه شده است. این گزارش حاکی است، با تدوین این سند، وضعیت مقررات گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تبیین گردید و یک مدل مطلوب جهت مقررات گذاری بخش ICT و ۱۷ برنامه کلان مقررات گذاری و ۶۴ طرح و ۲۰۵ پروژه عملیاتی برای اجرای سند راهبردی و همچنین راهبردهای لازم جهت پیشبرد مقررات گذاری ICT در برنامه ششم توسعه ارائه شد و نقاط ضعف و قوت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و اثرات محیط بیرونی آن مورد تحلیل قرار گرفت.

این گزارش حاکی است انجام پروژه مذکور به سازمان تنظیم مقررات و نهایتا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک خواهد کرد تا از این طریق بتوانند فعالیت اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات بخش ICT را ساماندهی کنند.

 

۵۶۵۶

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا