گذرگاه‌های افسون شده

مسیرهای افسون شده

مسیرهای مخفی و جادویی، بخشی مهم و تأثیرگذار از داستان‌های پریان را به خود اختصاص می‌دهند. بعدها نقاشان سعی کردند این گذرگاه‌های افسون شده را روی بوم نقاشی خود به تصویر درآورند. امروزه عکاسان ادامه دهندگانی شایسته‌ برای راه آنان هستند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت