تماشا کنید: کنترل دست یک فرد توسط دستورات مغز فرد دیگر

تماشا کنید: کنترل دست یک فرد توسط دستورات مغز فرد دیگر

زمانی که دستوری از سوی مغز برای حرکت دادن دست صادر می‌شود، سیگنالی الکتریکی از سوی مغز و از طریق ستون فقرات و نخاع و سپس رگ‌های اعصاب به سمت ماهیچه‌های دست گسیل می‌شود. یک اعصاب‌‌شناس موفق شده با خواندن دستورات صادر شده از سوی مغز یک فرد، دست فرد دیگری را حرکت دهد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت