مزایده ۴ میلیارد تومانی برای شماره خاص

علاوه بر فروش معمول، شماره‌های طلایی ۴ و ۵ رقمی بین‌استانی با قیمت پایه ۴۰ میلیارد ریال، شماره‌های ۴ رقمی ملی با قیمت ‌۲٫۵ میلیارد ریال و شماره‌های ۴ رقمی استانی با قیمت ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال به مزایده گذاشته می‌شوند.

همچنین علاوه بر کدهای خدماتی ۳ رقمی (شامل اضطراری و ملی) که با تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی به مراکز حیاتی و دارای فوریت تماس یا مورد نیاز عموم مردم به صورت رایگان واگذار می‌شود، انواع دیگری کد در شبکه مخابراتی تعریف شده که به هر خدمتی که جنبه عمومی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) داشته باشد،‌ ارائه می‌شوند و اتفاقا از جاذبه زیادی برخوردار هستند.

*کد خدماتی بین استانی

کد خدماتی بین استانی شماره‌ای است که در سطح کشور تعریف می‌شود و به صورت یک طرفه از شبکه ارتباطی کشور قابل دسترسی است. این کد در دو گروه شماره‌های چهار رقمی به صورت ۰۹۶xy و پنج رقمی به صورت ۰۹۶uvw تعریف می‌شود.

تعدادی از کدهای طلایی هنگام واگذاری به مزایده گذاشته می‌شود.

کدهای طلائی بین‌استانی که به مزایده گذاشته می‌شوند.

قیمت پایه مزایده برای این کدهای بین‌استانی ۴۰ میلیارد ریال است.

*کدخدماتی عمومی ملی

کدخدماتی عمومی (ملی) شماره‌ای چهار رقمی است که به صورت ۱۴xy، ۱۵xy ، ۱۶xy ، ۱۷xy و ۱۳xy  در بیشتر از دو استان تعریف می‌شود و به صورت یک طرفه از شبکه ارتباطی کشور قابل دسترسی است.

قیمت پایه واگذاری کدهای خدماتی ۴ رقمی ملی ۱۶ میلیون ریال است.

در گروه کدهای خدماتی عمومی (ملی) برای تعدادی از کدهای طلایی که به مزایده گذاشته می‌شوند، قیمت پایه مزایده ‌۲٫۵ میلیارد ریال است.

*کدخدماتی عمومی استانی

کدخدماتی عمومی (استانی) شماره‌ای چهار رقمی است که به صورت ۱۸xy در سطح یک استان تعریف می‌شود و به صورت یک طرفه از شبکه ارتباطی کشور قابل دسترسی است.

قیمت پایه واگذاری کدهای خدماتی ۴ رقمی استانی ۱۶ میلیون ریال است.

در گروه کدهای خدماتی عمومی استانی کدهای ۱۸۱۸، ۱۸۱۹ و ۱۸۸۱ به صورت مزایده واگذار می‌شوند. قیمت پایه مزایده برای کدهای خدماتی استانی بسته به استان از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال متفاوت است.

 

 

 

۵۶۵۶

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا