بیمه‌ی رایگان فعالان رسانه‌ای با امکان بازنشستگی میسر شد

با توافق وزارت رفاه و وزارت ارشاد، بیمه فعالان رسانه ای که توسط رسانه ها بیمه نشده اند نیز انجام می پذیرد. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات