تابلوی جدید بر سردر دانشکده‌ی علمی – کاربردی پست و مخابرات قرار گرفت

طی روزهای اخیر و با انتصاب رئیس جدید دانشکده‌ی علمی – کاربردی پست و مخابرات توسط وزیر ارتباطات، تابلوی سردر ای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات