جهت نشر افکار شیعی که خواسته مراجع عالی قدر بود شبکه باند پهن قم بهره برداری شد

دکترواعظی در استان قم گفت:شبکه ملی اطلاعات را به گونه ای تعریف کرده ایم که درآینده ۸۰در درصد نیاز مردم به فضای مجازی رادرداخل کشوربرطرف می کند.

وزیر ارتباطات صبح امروز در سفر استانی خود به استان قم وافتتاح شبکه  پهن بانداستان قم گفت: شبکه ملی اطلاعات  می توانددر توسعه پهن باند قم نقش موثری داشته باشد.

ذکتر واعظی با اشاره به سفر سال گذشته خود دراستان قم  ودیدار با مراجع تقلیدگفت:درجهت نشرافکار شیعی که خواسته این مراجع عالی قدر بود؛ کمیته

ویژه ای تشکیل شد و نتایج این کمیته  بهره برداری ازشبکه پهن بانددر قم است که الحمدلله امروز به وقوع  پیوست.

دراین مراسم استاندارقم نیز پیشنهادشهرکICT در استان قم رامطرح کرد وافزود:با توجه به ظرفیت استان قم می توان با ایجاداین شهرک ازتوان بخش خصوصیدراستان قم استفاده  کرد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا