منافع مالی اجرای رومینگ ملی برای اپراتورهای غالب

حال که گام نخست برقراری کامل رومینگ ملی برداشته شده و بر اساس این طرح، مشترکان و اپراتورها از منافع حداکثری بر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات