تبدیل ایران به هاب پستی منطقه

تبدیل ایران به هاب پستی منطقه

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات از تبدیل ایران به هاب پستی منطقه و نیز نوآوری و یکپارچگی در ارائه خدمات پستی به عنوان اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه در بخش پست کشور خبر داد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت