چالش ها و رویکردهای فناوری نسل پنجم موبایل بررسی می شود

چالش ها و رویکردهای فناوری نسل پنجم موبایل در قالب همایش شبکه های ۵G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات – مرکز تحقیقات مخابرات ایران – مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته سیاستگذاری همایش «شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار – چالش‌ها و رویکردها» با حضور اعضای کمیته در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل جلسه داد. همایش شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار؛ چالش‌ها و رویکردها قرار است خردادماه سال جاری برگزارشود.

این همایش با هدف معرفی تحقیقات در حال انجام، چالش‌های فناوری، محدودیتهای فرکانسی، تاثیرگذاری بر دیگر شبکه‌ها و فناوری ها و تاثیرپذیری از دیگر فناوری ها، مشخصه‌های پیشنهادی و ارائه راهکارهای مناسب، با همکاری متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران و جهان در زمینه شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G ) برگزار می شود؛ همچنین در این رویداد، چالش های پیش رو از این منظر نیز مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در کمیته سیاستگذاری همایش شبکه‌های نسل پنجم ارتباطات سیار درباره خصوصیات، ضروریات و محورهای همایش و سخنرانان کلیدی همایش ۵G و عضویت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در ۵GIC بحث و تبادل نظرشد؛ اهداف همایش نیز در چهار موضوع تبیین تصویر کلان ۵G، شناسایی فناوری‌های مورد نیاز ۵G، سرویس‌ها و بخش R&D ترسیم شد.

همچنین درنشست سیاستگذاری، اهمیت سه موضع رگولاتور، طیف و بخش خصوصی در همایش مطرح و بر تأسیس هسته یا مرکز نوآوری نسل پنجم در پژوهشگاه ICT تاکید شد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا