همگام با پیشروان: چگونه رویاهایتان را نابود کنید؟

همگام با پیشروان: چگونه رویاهایتان را نابود کنید؟

انسان به امید زنده است. این جمله‌ای است که بارها شنیده‌ایم و البته بسیاری با آن مخالف یا موافق هستند، حتی هم اکنون که آن را خوانده‌اید در حال سنجش و قضاوت در مورد درستی آن هستید. بسیاری امید و آرزوهای بشری را یک ویژگی حاصل از طی سالیان دراز تکامل و عاملی برای بقا و موفقیت بشر در سیر نزاع پایان ناپذیر طبیعت دانسته‌اند، اما چه می‌‌‌‌توان کرد تا این آرزوها به حقیقت بپیوندند؟

دنیای فناوری – زومیت – زومیت