صدور پروانه اپراتورهای مجازی موبایل فراخوان شد

صادق عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه “اصول حاکم بر پروانه‌ اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه” در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است، اظهار کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه MVNO می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و مطالعه دقیق این مصوبه و فراخوان صدور پروانه MVNO از شرایط دریافت پروانه و مدارک و مستندات لازم آگاه شوند.

وی تصریح کرد: متقاضیان دریافت پروانه می‌توانند از پانزدهم اردیبهشت تا پانزدهم مرداد سال جاری درخواست خود را همراه با مدارک و مستندات لازم به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.

بر اساس مفاد این مصوبه در صورتیکه متقاضی براساس “معیارهای ارزیابی شایستگی متقاضیان دریافت موافقت اصولی” مندرج در پیوست شماره یک مصوبه، واجد شرایط دریافت موافقت اصولی شود، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بدواً نسبت به اعطا “موافقت اصولی راه‌اندازی شبکه مجازی تلفن همراه” به نام متقاضی واجد شرایط مذکور جهت انجام مذاکرات لازم برای حصول توافق با اپراتورهای میزبان اقدام می‌نماید.

دارنده موافقت اصولی از زمان صدور آن، شش ماه مهلت دارد تا پس از عقد قرارداد با حداقل یکی از اپراتورهای میزبان، درخواست خود را برای دریافت پروانه به سازمان ارائه کند.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا