تجمع کارگران مخابرات روستایی جلوی وزارت ارتباطات

تجمع قشری از کارگران مخابرات روستایی از جلوی ساختمان مخابرات ایران طی روز گذشته به خیابان شریعتی و مقابل درهای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات