وقتی زیبایی می‌میرد، جادو برمی‌خیزد (بخش اول)

زیبایی نهفته در مکان‌های متروکه

روزگاری زیبا بودند، مورد توجه قرار داشته و به خوبی از آنها نگهداری می‌شد. اما چرخ روزگار، سرنوشتی دیگر برای‌شان رقم زده بود. امروز خالی‌اند و تنها، کسی نیست تا از سر وظیفه یا عشق، از آنها نگهداری کرده و آنها را مورد مرمت و بازسازی قرار دهد. این روزها آنها بناهایی متروکه‌اند، اما به جای آن زیبایی از دست رفته، جادویی مسحورکننده در تار و پودشان تنیده شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت