تماشا کنید: گلخانه‌ای برای مناطق گرم و خشک که آب خود را از هوا تامین می‌‌‌کند

تماشا کنید: گلخانه‌ای برای مناطق گرم و خشک که آب خود را از هوا تامین می‌‌‌کند

در مناطق گرم و خشک دنیا جمع آوری میزان کافی از آب باران برای پرورش گیاهان بسیار دشوار است. منبع بالقوه‌ی دیگری که می‌‌‌توان از آن برای به دست آوردن آب بهره برد استفاده از شبنم است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت