دانشگاه امیرکبیر خودرو شیمیایی دوستار طبیعت طراحی کرد

دانشگاه امیرکبیر خودرو شیمیایی دوستار طبیعت طراحی کرد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر، خودرو شیمیایی با سوخت دوستدار طبیعت تولید کرده‌اند. این پژوهشگران باور دارند که در آینده‌ی نزدیک می‌توان از این فناوری در ساخت خودروهای داخلی بهره برد تا هوای پاک را تجربه کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت