سفری به قلب جنگل‌ های جادویی همراه با اِلی دیویس

سفری به قلب جنگل‌های جادویی

جنگل، وسعتی سبز و بی انتهاست که از دیرباز برای انسان جذاب و مسحور کننده بوده است. گاهی سبز و مخملین ،گاهی مه آلود و مرموز، جنگل بسته به شرایط تغییر چهره می‌دهد. گاه شما را به وجد آورده و گاه می‌ترساند. این بار به جنگل از دریچه‌ی چشمان هنرمندی می‌نگریم که آن را دست مایه‌ی ثبت تصاویری مرموز و گاهی وهمناک کرده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت