همگام با پیشروان : مهندسی بافت و آینده‌‌‌‌‌ی پیشروی ما

همگام با پیشروان : مهندسی بافت و آینده‌‌‌‌‌ی پیشروی ما

هر یک از اندام‌‌‌‌‌های ما به شکل اعجاب‌آوری یکتا و ویژه اند. هر چند این جمله در نگاه اول زیبا و حتی شاعرانه به نظر می‌‌‌‌‌آید اما وقتی صحبت از درمان بیماری‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌شود این ویژه بودن اندام‌‌‌‌‌ها منجر به رفتارهای متفاوت اندام‌‌‌‌‌های مختلف در افراد مختلف نسبت به درمانی یکسان می‌‌‌‌‌شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت