مقایسه الکامپ امسال با سایر الکامپ ها در نظرسنجی سیتنا

کاربران سیتنا با شرکت در نظرسنجی این پایگاه خبری به سوال "نحوه برگزاری الکامپ امسال در مقایسه با سال های… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات