شناسایی شبکه‌های مغزی مرتبط با سطح هوش و شعور انسانی

تصویر ترسیمی از شبکه‌های مغزی

گروهی از پژوهشگران ژن‌های مرتبط با میزان هوش را کشف کرده‌اند. این ژن‌ها روی هوش افراد و همچنین بیماری‌های عصبی تاثیر دارند. از نظر تئوری، احتمال دستکاری این ژن‌ها به منظور افزایش هوش یا بهبود بیماری‌ها وجود دارد.

اخبار – زومیت – زومیت