اپل در سال ۲۰۱۵؛ انقلاب آرام تیم کوک در کنار شکوفایی هر چه بیشتر مالی

تیم کوک

سال ۲۰۱۵ برای اپل درخشان‌تر از پیش گذشت؛ این کمپانی در یک پوست اندازی آرام فلسفه‌های استیو جابز را فراموش کرده و ورود به دوران جدیدی را با فرمانروایی تیم کوک تجربه می‌کند. با زومیت باشید تا نگاهی به سال ۲۰۱۵ کمپانی اپل داشته باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت