زومیت در گذر یک سال یلدایی – ۹۴

یلدا مبارک

خزانی دیگر رو به پایان است و این عمر عزیز می‌گذرد؛ چه نیک است که در بازی زمانه به بهانه یلدا هم که شده بنشینیم و نگاهی به عمر رفته و آینده خود داشته باشیم. ما هم یلدا را غنیمت شمردیم تا نگاهی به کارنامه خود در سالی که رو به پایان است داشته باشیم.

اخبار – زومیت – زومیت