از جمع آوری آنتن های BTS توسط شهرداری تا اختصاص باند فرکانسی نامطلوب به اپراتورها

توقیف و جمع آوری آنتن های BTS همراه اول توسط شهرداری و جلوگیری از نصب آنتن های نسل سوم و چهارم در شهر تهران از… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات