علی اکبر صالحی؛ یکی از ده چهره تاثیرگذار سال به انتخاب نشریه نیچر

نشریه معتبر نیچر ده چهره‌ای را که در سال ۲۰۱۵ در حوزه دانش و فناوری بیشترین تاثیر را گذاشتند انتخاب کرده و در… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات