مشاهده‌ی لحظه‌ی روی دادن یک واکنش شیمیایی

مشاهده‌ی تصاویری از لحظه‌ی وقوع واکنش شیمیایی

حالت گذار به حالت طی شده میان آغاز و پایان واکنش گفته می‌شود. گروهی از پژوهشگران انستیوی MIT توانسته‌اند به یک الگوی مشخص برای بررسی حالت گذار دست یابند و در پی آن یک رابطه‌ی فرمولی برای محاسبه‌ی انرژی حالت گذار ارائه داده‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت