پیوست تماس تصویری هنوز در شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی، گفت: لغو محدودیت تماس تصویری مستلزم تصویب پیوست فرهنگی است که پیوست فرهنگی هنوز در… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات