افزایش سرمایه ۳۱ درصدی مخابرات از محل مطالبات و آورده

هیأت مدیره شرکت مخابرات برنامه افزایش سرمایه ۳۱ درصدی از محل مطالبات و آورده حال شده سهامداران و سایر اندوخته… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات