تخصیص طیف فرکانس برای سیستم پیگردی جهانی هواپیماها

در کنفرانس جهانی ارتباطات رادیوئی ۲۰۱۵ (WRC-۱۵) باند فرکانسی ۱۰۹۲/۳-۱۰۸۷/۷ مگاهرتز به سرویس متحرک ماهواره‌ای ه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات