انتخاب نوع اسکناس و برداشت بدون کارت از خودپردازها میسر شد!

در راستای رقابت تنگاتنگ بانک های داخلی در حوزه بانکداری الکترونیک، این بار بانک مسکن، چندین قابلیت تازه را به… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات