برج‌های دوقلوی ابوظبی و یادبود میراث ارزشمند گذشته

برج‌های دوقلوی ابوظبی

همان گونه که پیش از این هم اشاره کردیم، معماری هنر ارزشمندی است که ریشه در تاریخ دارد. شاید به همین دلیل است که معماران امروزی، در کنار استفاده ازعناصر و المان‌های مدرن در خلق هر سازه، جلوه‌های ارزشمند معماری گذشته را نیز مورد توجه قرار داده و آنها را نیز در آثار خود شریک می‌کنند.

اخبار – زومیت – زومیت