چرا مردم از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده نمی‌کنند؟

شبکه های اجتماعی

در حالی که این روزها بحث بر روی شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگشان داغ است، شبکه‌های اجتماعی داخلی گوناگونی وجود که ولی مردم با آنها ارتباط برقرار نمی‌کنند. اما به راستی دلیل این رابطه برقرار نکردن مردم با شبکه‌های اجتماعی داخلی چیست؟

اخبار – زومیت – زومیت