تعیین جریمه های نقض تعهدات اپراتورهای مجازی تلفن همراه (+فایل PDF)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین جریمه های نقض تعهدات مندرج در پروانه های اپراتورهای مجازی تلفن همراه و ارای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات